กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4524-2225 ต่อ 122 โทรสาร 0-45241-918
E-mail : [email protected]