นางเพชรี วงศ์วิศิษฏ์รังสี
นางเพชรี วงศ์วิศิษฏ์รังสี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
-
-
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
-
นางสุพิชตรา ชาทองยศ
นางสุพิชตรา ชาทองยศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางคณิตตา ศิริมา
นางคณิตตา ศิริมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางบานเย็น พิศคำ
นางบานเย็น พิศคำ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายยงยุทธ ประไพเพชร
นายยงยุทธ ประไพเพชร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพลอยนลิน ค่ำคูณ
นางสาวพลอยนลิน ค่ำคูณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวชรินรัตน์ โทนะพันธ์
นางสาวชรินรัตน์ โทนะพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์พร ศุภนิกร
นางสาวจันทร์พร ศุภนิกร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพัชรี ทองคำ
นางสาวพัชรี ทองคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอุบลศรี ศรีนรคุตร
นางอุบลศรี ศรีนรคุตร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกนกวรรณ ฉวีวรรณ
นางสาวกนกวรรณ ฉวีวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิลาวัลย์ แก้วพรหม
นางสาววิลาวัลย์ แก้วพรหม
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจตุพร พิลารักษ์
นางสาวจตุพร พิลารักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายเชาวพันธ์ จันทร์เลื่อน
นายเชาวพันธ์ จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวแพรพลอย สุขตา
นางสาวแพรพลอย สุขตา
นักทรัพยากรบุคคล
นางธิดารัตน์ บุญทรง
นางธิดารัตน์ บุญทรง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางเกตุศิรินทร์ ฉิมพลี
นางเกตุศิรินทร์ ฉิมพลี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวพัชรา หงษ์สุวรรณ
นางสาวพัชรา หงษ์สุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวธนิดา เครือสีดา
นางสาวธนิดา เครือสีดา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางปฐมาวดี ทองดอนสังข์
นางปฐมาวดี ทองดอนสังข์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ