ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

 

หนังสือแจ้งเวียน

 

แบบฟอร์ม

แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลฯ (แบบ 7127)

เอกสารอ้างอิงฯ แบบ 7127 ใหม่

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง แบบ 7127

แบบ 7127.03.ต.ค.63 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

แบบ 7128 แจ้งการเลือกใช้สิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

แบบ_7142_แบบฟอร์มขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

 

เรื่องน่ารู้

กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ EFiling3

พรบ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

ตอบคำถามการจดทะเบียนสมรสฯ

ตัวอย่าง_การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลาการภาครัฐ Ex-

สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

การดำเนินคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริตในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล