แนวทางการประเมิน

การประเมินตาม ว 16/38
  - หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทาง การดำเนินการตาม กฎ กพ.ว่าด้วยการย้ายการโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไป แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  - หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ว1567 ลว.4เมษายน 2565
 - แบบประเมินบุคคลกรณีเลื่อนไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญงาน / ระดับอาวุโส (ตาม ว1211)  - หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประเมินตาม ว 1567 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565
  ยกเว้นหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อส่งผลงานประเมินตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญตาม ว 1562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565
ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน แบบฟอร์มประเมินระดับ เชี่ยวชาญ  
แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดระดับเชี่ยวชาญ  
หนังสือรับรองผลงานวิชาการ
- แบบฟอร์มนับเกื้อกูลระดับเชี่ยวชาญ

 


Email : [email protected]