วิสัยทัศน์ (Vistion)

“เป็นองค์หลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

 

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 3. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ
 4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข

 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

MOPH
(Mastery - Originality - People centered approach – Humility)

 • M: Mastery เป็นนายตนเอง
 • O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
 • P: People centered approach ใส่ใจประชาชน
 • H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

 

วัฒนธรรมองค์กร

 • รับผิดชอบ
 • ตรงต่อเวลา
 • พัฒนาเป็นนิจ
 • จิตบริการ
 • ทํางานเป็นทีม

 

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

“รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข”