หัวข้อ ดาวน์โหลด
แบบสรุปการประเมินผลการผลการปฏิบัติราชการ
ฟอร์มแบบการประเมินผลกา ฟอร์มแบบการประเมินผลกา-2
ฟอร์มแบบการประเมินผลกา ฟอร์มแบบการประเมินผลกา-2
แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( ตาม ว.246 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63 ) คลิก
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
แบบฟอร์มการคัดเลือกบุค
แบบฟอร์มการคัดเลือกบุค
แบบฟอร์มการประเมินผลงาน ตาม ว 246 ปี 2563
evaluation246
evaluation246
แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิดและการพัฒนางาน ว 246
conceptual
conceptual
แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
แนวทางการเผยแพร่ผลงานว
แนวทางการเผยแพร่ผลงานว
แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538
แพทย์
doc
doc
ทันตแพทย์
dent
dent
การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
moneypluse
moneypluse
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร
ลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในประเทศ
แบบคำร้องขอขยายเวลาลาศึกษาต่อ
แบบขอขยายเวลาศึกษาต่อป
แบบขอขยายเวลาศึกษาต่อป
แบบฟอร์มการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศ
แบบฟอร์มศน-1-3-nutcha-edit-1แก้ไข
แบบฟอร์มศน-1-3-nutcha-edit-1แก้ไข
แบบรายงานผลการศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบรายงานผลการศึกษาแก้
แบบรายงานผลการศึกษาแก้
แบบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย-1
สิ่งที่ส่งมาด้วย-1
ขอย้าย/โอน
แบบฟอร์มขอย้าย
ใบขอย้าย
ใบขอย้าย
บัตรข้าราชการ
แบบขอทำบัตรข้าราชการ
identity-card-01
identity-card-01
แบบขอทำบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ
identity-card-02-2
identity-card-02-2
ลาออกจากราชการ
หนังสือขอลาออกจากราชการ
หนังสือขอลาออก_54 หนังสือขอลาออก_64
หนังสือขอลาออก_54 หนังสือขอลาออก_64
แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
ขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอยกเลิกวันลา-21-3-65 แบบใบขอยกเลิกวันลา-65
แบบใบขอยกเลิกวันลา-21-3-65 แบบใบขอยกเลิกวันลา-65
หัวข้อ ดาวน์โหลด
ฟอร์มแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
comment201203
comment201203
บัตรสมัครพนักงานราชการ
ฟอร์มบัตรสมัคร-พรก
ฟอร์มบัตรสมัคร-พรก
ใบสมัครพนักงานราชการ
ฟอร์มใบสมัคร-พรก
ฟอร์มใบสมัคร-พรก
แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
ใบลาออก-พรก
ใบลาออก-พรก
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (พนักงานราชการ)
form-id-goverment-employees
form-id-goverment-employees
บัตรประจำตัว
แบบขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ
identity-card-04
identity-card-04
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
ยกเลิกวันลา
แบบใบขอยกเลิกวันลา-21-3-65 แบบใบขอยกเลิกวันลา-65
แบบใบขอยกเลิกวันลา-21-3-65 แบบใบขอยกเลิกวันลา-65
หัวข้อ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบลาออก พกส.
3-คำสั่งให้อนุญาตให้-พกส
3-คำสั่งให้อนุญาตให้-พกส
แบบฟอร์มใบขอย้าย พกส.
2-2-คำสั่งย้าย-พกส
2-2-คำสั่งย้าย-พกส
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1-พกส-001-ใบสมัครเข้าเป็นสมา
1-พกส-001-ใบสมัครเข้าเป็นสมา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอยกเลิกวันลา-21-3-65 แบบใบขอยกเลิกวันลา-65
แบบใบขอยกเลิกวันลา-21-3-65 แบบใบขอยกเลิกวันลา-65
หัวข้อ ดาวน์โหลด
หนังสือรับทราบการเกษียณอายุราชการ
วิธีแก้-error-access-denied-for-user
วิธีแก้-error-access-denied-for-user
บัญชีสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
รายงานวางบิล-iv200500004
รายงานวางบิล-iv200500004
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม กสจ.
comment201203
comment201203
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.
comment201203
comment201203
บัตรประจำตัว
ขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
identity-card-03
identity-card-03
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
ยกเลิกวันลา
แบบใบขอยกเลิกวันลา-21-3-65
แบบใบขอยกเลิกวันลา-21-3-65
หัวข้อ ดาวน์โหลด
แบบประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวฯ
comment201203
comment201203
หัวข้อ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเพิ่มผู้ใช้งาน(User) และ เพิ่มแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้งาน(User)
รายงานวางบิล-iv200500004
รายงานวางบิล-iv200500004